Eyelash Extensions 

Volume Lashes

Fills every 2 weeks

Classic Full Set

Fills every 2 weeks

Eyelash-Extension.jpg
Eyelashes-1500x609.jpg